Главная
 
Повідомлення
 
О компании
 
Торгово-офисный центр
 
Информация для акционеров
 
Наши клиенты
 
Новости
 
Продажа
 
Вакансии
 
Контакты
 


VIP-скидка

  

Протокол лічильної комісії від 20 квітня 2018 року

Завантажити

Шановні учасники!

Приватне акціонерне товариство «Альбатрос»

(надалі за текстом – ПРАТ «Альбатрос»)

Місцезнаходження: 65014, Україна, місто Одеса, вулиця Успенська, будинок 22

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Альбатрос», які відбудуться

20 квітня 2018 року о 10.00  

у приміщенні актового залу готелю «Курортний» за адресою:

 місто Одеса, провулок Курортний, 2 (1 поверх, актовий зал)

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 9.00 до 9.45 у день та за місцем проведення зборів.

      Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 квітня 2018 року.

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу представника  та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Альбатрос».

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

  1. Про обрання Голови та членів Лічильної комісії.

  2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Альбатрос».

             3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Альбатрос».

             4. Розгляд та затвердження річного звіту ПРАТ «Альбатрос» за 2017 рік.

             5. Розгляд та затвердження звіту Директора ПРАТ «Альбатрос» за 2017 рік.

             6. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради ПРАТ «Альбатрос» за 2017 рік.

             7. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПРАТ «Альбатрос» за 2017 рік.

             8. Розподіл прибутку ПРАТ «Альбатрос».

            9. Підтвердження правомочності прийнятого рішення на Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Альбатрос»  від 21 квітня 2017 року, а саме зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне та зміна найменування Публічного акціонерного товариства «Альбатрос» на Приватне акціонерне товариство «Альбатрос»  з метою заміни свідоцтва про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів.

          Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери ПРАТ «Альбатрос» мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту. Письмовий запит про надання документів для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення.  Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення зборів за юридичною адресою: місто Одеса, вулиця Успенська, будинок 22. (вхід з боку вул. Троїцька, 11,  3 поверх, каб. №1).

             В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

             Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного ПРАТ «Альбатрос», а також щодо нових кандидатів до складу органів ПРАТ «Альбатрос», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів; пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

             Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

                 Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства.  

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку та  неповноти даних, передбачених ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити зобов'язання товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

                    ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

З першого питання порядку денного «обрання Голови та членів Лічильної комісії»

Проект рішення №1

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Альбатрос» у наступному складі:

Голова: Романська Валентина Йосипівна  (за згодою)

Члени:   Веснянко Олена Станіславівна  (за згодою)

               Федосцева Наталія Аркадіївна (за згодою)

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Альбатрос»

 

Проект рішення № 2

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Альбатрос» у наступному складі:

Голова: Романська Валентина Йосипівна (за згодою)

Члени: :   Веснянко Олена Станіславівна  (за згодою)

                 Бабчук Олександр Олександрович (за згодою)

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Альбатрос»

З другого питання порядку денного «Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Альбатрос».

 

Проект рішення №1

Обрати: Головою Загальних Зборів ПРАТ «Альбатрос»-  Пустиніна Фелікса Кимовича.

Серетарем Загальних Зборів ПРАТ «Альбатрос: Соколову Людмилу Геннадіївну

 

 

 

 

 

Проект рішення №2

Обрати: Головою Загальних Зборів ПРАТ «Альбатрос»-  Пустиніна Фелікса Кимовича.

Серетарем Загальних Зборів ПРАТ «Альбатрос: Савенкова Руслана Олеговича

 

З третього питання порядку денного «Затвердження порядку (регламенту)

 проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Альбатрос»:

 - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

 - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

 - Для виступів на Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Альбатрос» слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії ПРАТ «Альбатрос», Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Альбатрос», запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Альбатрос»,  через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

      - Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою ПРАТ «Альбатрос», та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Альбатрос»  для голосування.

 - Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

        Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання

 Лічильної комісії Загальних зборів ПРАТ «Альбатрос»» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства.

         Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Альбатрос».

     - Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

 в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

 д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

 - Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

З четвертого питання порядку денного «Розгляд та затвердження річного звіту  ПРАТ «Альбатрос»  за 2017 рік.»

Проект рішення №1

 Затвердити річний звіт ПРАТ «Альбатрос» за 2017 рік. Визнати роботу ПРАТ «Альбатрос» за 2017 рік задовільною.

 

Проект рішення №2

Затвердити річний звіт ПРАТ «Альбатрос» за 2017 рік. Визнати роботу ПРАТ «Альбатрос» за 2017 рік. незадовільною.

З п’ятого  питання порядку денного «Розгляд та затвердження звітуДиректора ПРАТ «Альбатрос» за 2017 рік»

Проект рішення №1

 Затвердити  річний звіт Директора  ПРАТ «Альбатрос» за 2017 рік.

Визнати роботу Директора  ПРАТ «Альбатрос» за 2017 рік задовільною.

 

Проект рішення №2

Затвердити річний звіт Директора  ПРАТ «Альбатрос» за 2017 рік.

Визнати роботу Директора  ПРАТ «Альбатрос» за 2017 рік незадовільною

З шостого питання порядку денного «Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради  ПРАТ «Альбатрос»  за 2017 рік.»

Проект рішення №1

Затвердити річний звіт Наглядової ради ПРАТ «Альбатрос»

Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «Альбатрос» задовільною.

 

Проект рішення№2

Затвердити річний звіт Наглядової ради ПРАТ «Альбатрос». Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «Альбатрос» незадовільною.

 З сьомого питання порядку денного  «Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПРАТ «Альбатрос» за 2017 рік»

Проект рішення№1

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПРАТ «Альбатрос» за 2017 рік». Визнати

 роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Альбатрос» задовільної.

 

Проект рішення  №2

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПРАТ «Альбатрос» за 2017 рік». Визнати

роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Альбатрос» незадовільною.

З восьмого питання порядку денного «Розподіл прибутку ПРАТ «Альбатрос».

Проект рішення:

- Сформувати резервний капітал ПРАТ «Альбатрос» та спрямувати 5% суми чистого прибутку у розмірі 51,1 (п’ятдесят одна тисяча сто) тисяч гривень.

- Доручити Директору ПРАТ «Альбатрос»  спрямувати 970, 9 ( дев’ятсот сімдесят тисяч дев’ятсот) гривень чистого прибутку  на потреби господарської діяльності та на розвиток ПРАТ «Альбатрос».

З дев’ятого питання порядку денного «Підтвердження правомочності прийнятого рішення на Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Альбатрос»  від 21 квітня 2017 року, а саме зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне та зміна найменування Публічного акціонерного товариства «Альбатрос» на Приватне акціонерне товариство «Альбатрос»  з метою заміни свідоцтва про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів»

Проект рішення:

Підтвердження правомочності прийнятого рішення на Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Альбатрос»  від 21 квітня 2017 року, а саме зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне та зміна найменування Публічного акціонерного товариства «Альбатрос» на Приватне акціонерне товариство «Альбатрос»,  з метою заміни свідоцтва про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів

 

                                                            

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Альбатрос»

Найменування показника

2017 рік

звітний

попередній

Усього активів

8266

7982

Основні засоби

8450

8427

Довгострокові фінансові інвестиції

650

650

Запаси

81

63

Сумарна дебіторська заборгованість

1413

1040

Грошові кошти та їх еквіваленти

197

52

Нерозподілений прибуток

1903

871

Власний капітал

530

530

Статутний капітал

530

530

Довгострокові зобов’язання

245

228

Поточні зобов’язання

29

31

Чистий прибуток (збиток)

1022

(683)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2119524

2119524

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0, 4869

(0,3222)

 

З питань порядку денного, ознайомлення з матеріалами та інших організаційних питань проведення зборів звертатись за  телефонами: (048) 738-66-56, (048) 728-65-54 (уповноважена особа Матковська Валерія Олексіївна) .

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            ПРАТ «Альбатрос»

                                                                                                                                                            

                                              

             Згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів  ПРАТ Альбатрос» :

                               Кількість акцій : 2119524

                               Кількість голосуючих акцій: 1952437  

 

ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ СТАНОМ НА «16» квітня 2018 р,

ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРАТ «АЛЬБАТРОС» :

                              

                               Кількість акцій : 2119602

                               Кількість голосуючих акцій: 1952437  

Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Бабков Олег Валентинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬБАТРОС"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65014, м. Одеса, вул.Успенська, буд. 22

4. Код за ЄДРПОУ

00308258

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 728-65-54 728-65-54

6. Електронна поштова адреса

pat_albatros@te.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 77 ВIДОМОСТI НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

24.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

vat-albatros.com.ua

в мережі Інтернет

24.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Пустинiн Фелiкс Кимович

0.0047

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АЛЬБАТРОС», вiд 21.04.2017 року, прийнято рiшення припинити повноваження голови Наглядової ради Пустинiна Фелiкса Кимовича (фiзична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних). Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,0047%. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi голови Наглядової ради з 20.04.2016р. по 21.04.2017р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

21.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Соколова Людмила Геннадiївна

0.0256

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АЛЬБАТРОС», вiд 21.04.2017 року, прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Соколової Людмили Геннадiївни (фiзична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних). Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0256%. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 20.04.2016р. по 21.04.2017р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

21.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Саламов Саiд-Емiн Сайдаєвич

0.0047

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АЛЬБАТРОС», вiд 21.04.2017 року, прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Саламова Саiд-Емiна Сайдаєвича (фiзична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних). Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,0047%. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 20.04.2016р. по 21.04.2017р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

21.04.2017

обрано

Голова (член) Наглядової ради, акцiонер

Пустинiн Фелiкс Кимович

0.0047

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АЛЬБАТРОС», вiд 21.04.2017 року, прийнято рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради Пустинiна Фелiкса Кимовича (фiзична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних). Особу обрано строком на 3 роки. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,0047%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова Наглядової ради. Член Наглядової ради є акцiонером та нi є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв або незалежним директором.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ «АЛЬБАТРОС» вiд 21.04.2017р. прийнято рiшення обрати головою Наглядової ради Пустинiна Фелiкса Кiмовича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

21.04.2017

обрано

Член Наглядової ради, акцiонер

Соколова Людмила Геннадiївна

0.0256

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АЛЬБАТРОС», вiд 21.04.2017 року, прийнято рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради Соколову Людмилу Геннадiївну (фiзична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних). Особу обрано строком на 3 роки. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,0256%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: начальник комерцiйного вiддiлу, член Наглядової ради. Член Наглядової ради є акцiонером та нi є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв або незалежним директором. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

21.04.2017

обрано

Член Наглядової ради, акцiонер

Саламов Саiд-Емiн Сайдаєвич

0.0047

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АЛЬБАТРОС», вiд 21.04.2017 року, прийнято рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради Саламова Саiд-Емiна Сайдаєвича (фiзична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних). Особу обрано строком на 3 роки. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,0047%. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової ради. Член Наглядової ради є акцiонером та нi є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв або незалежним директором. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2016 РІК            ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН         ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ        ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ         ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 2017     СТАТУТ ПрАТ   


   

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Бабков Олег Валентинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬБАТРОС"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65014, м. Одеса, вул.Успенська, буд. 22

4. Код за ЄДРПОУ

00308258

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 728-65-54 728-65-54

6. Електронна поштова адреса

pat_albatros@te.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 80 ВIДОМОСТI НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

27.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

vat-albatros.com.ua

в мережі Інтернет

27.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

25.04.2017

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬБАТРОС»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬБАТРОС»

Зміст інформації:

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬБАТРОС».
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬБАТРОС».
Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 21.04.2017р., було прийнято рiшення: Змiнити тип Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Нове найменування Товариства визначити наступним чином: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬБАТРОС», скорочене найменування Товариства: ПРАТ «АЛЬБАТРОС».
Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань проведено 25.04.2017р.

                 
                                                                                                   

 

 

 

 

 
 
 Техническая поддержка: INTEPRICE.com