Главная
 
Повідомлення
 
О компании
 
Торгово-офисный центр
 
Информация для акционеров
 
Наши клиенты
 
Новости
 
Продажа
 
Вакансии
 
Контакты
 


VIP-скидка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1/РЗ

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Директор

Бабков Олег Валентинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬБАТРОС"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

00308258

4. Місцезнаходження емітента

65014 Одеська область - мiсто Одеса вул.Успенська, буд. 22

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 728-65-54 728-65-54

6. Адреса електронної пошти

pat_albatros@te.net.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

22.04.2019

рiшення Наглядової ради

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://vat-albatros.com.ua

23.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)


 

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції емітента.

9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

26. Інформація вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки такi обмеження вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.


 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬБАТРОС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

-

3. Дата проведення державної реєстрації

20.05.1993

4. Територія (область)

Одеська область

5. Статутний капітал (грн.)

529900.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

14

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20

Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

15.20

Виробництво взуття

46.42

Оптова торгiвля одягом i взуттям

10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Южне ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

328704

3) Поточний рахунок

26008054331640

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в


 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування

"Альбатрос"

2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

3) ідентифікаційний код юридичної особи

31034684

4) місцезнаходження

65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Дальницька, 4

5) опис

Форма участi - внесок у корпоративнi права.

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску - загальна частка 147200 грн., що складає 3,3% вiд статутного капiталу ТОВ "Альбатрос".

Прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою - це права емiтента, частка, що складає 3,3% у статутному капiталi ТОВ "Альбатрос", включають правомочностi на участь емiтента в управлiннi ТОВ "Альбатрос", отримання певної частки прибутку ТОВ "Альбатрос" та активiв у разi лiквiдацiї ТОВ "Альбатрос" вiдповiдно до закону.

1) найменування

"Юлiя"

2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

3) ідентифікаційний код юридичної особи

31640353

4) місцезнаходження

65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Дальницька, 4

5) опис

Форма участi - внесок у корпоративнi права.

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску - загальна частка 500000 грн., що складає 19,23% вiд статутного капiталу ТОВ "Юлiя".

Прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою - це права емiтента, частка, що складає 19,23% у статутному капiталi ТОВ "Юлiя", включають правомочностi на участь емiтента в управлiннi ТОВ "Юлiя", отримання певної частки прибутку ТОВ "Юлiя" та активiв у разi лiквiдацiї ТОВ "Юлiя" вiдповiдно до закону.

1) найменування

"Альбатрос-Комплекс"

2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

3) ідентифікаційний код юридичної особи

31502887

4) місцезнаходження

65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Дальницька, 4

5) опис

Форма участi - внесок у корпоративнi права.

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску - загальна частка 2950 грн., що складає 19,67% вiд статутного капiталу ТОВ "Альбатрос-Комплекс".

Прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою - це права емiтента, частка, що складає 19,67% у статутному капiталi ТОВ "Альбатрос-Комплекс", включають правомочностi на участь емiтента в управлiннi ТОВ "Альбатрос-Комплекс", отримання певної частки прибутку ТОВ "Альбатрос-Комплекс" та активiв у разi лiквiдацiї ТОВ "Альбатрос-Комплекс" вiдповiдно до закону.

1) найменування

"АЛЬБАТРОС-IНВЕСТ"

2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

3) ідентифікаційний код юридичної особи

32751462

4) місцезнаходження

65014, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, 22-А

5) опис

Форма участi - внесок у корпоративнi права.

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску - загальна частка 1212000 грн., що складає 36,73% вiд статутного капiталу ТОВ "Альбатрос-Iнвест".

Прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою - це права емiтента, частка, що складає 36,73% у статутному капiталi ТОВ "Альбатрос-Iнвест", включають правомочностi на участь емiтента в управлiннi ТОВ "Альбатрос-Iнвест", отримання певної частки прибутку ТОВ "Альбатрос-Iнвест" та активiв у разi лiквiдацiї ТОВ "Альбатрос-Iнвест" вiдповiдно до закону.

1) найменування

"ТОРГОВИЙ ДIМ "УСПЕНСЬКИЙ"

2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

3) ідентифікаційний код юридичної особи

32751724

4) місцезнаходження

65014, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, 22

5) опис

Форма участi - внесок у корпоративнi права.

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску - загальна частка 150000 грн., що складає 19,48% вiд статутного капiталу ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "УСПЕНСЬКИЙ".

Прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою - це права емiтента, частка, що складає 19,48% у статутному капiталi ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "УСПЕНСЬКИЙ", включають правомочностi на участь емiтента в управлiннi ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "УСПЕНСЬКИЙ", отримання певної частки прибутку ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "УСПЕНСЬКИЙ" та активiв у разi лiквiдацiї ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "УСПЕНСЬКИЙ" вiдповiдно до закону.

1) найменування

"АЛЬБАТРОС РЕНТ IНВЕСТ"

2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

3) ідентифікаційний код юридичної особи

42704204

4) місцезнаходження

65014, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, 66-А

5) опис

Форма участi - внесок у корпоративнi права.

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску - загальна частка 447850,62 грн., що складає 41,23% вiд статутного капiталу ТОВ "АЛЬБАТРОС РЕНТ IНВЕСТ".

Прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою - це права емiтента, частка, що складає 41,23% у статутному капiталi ТОВ "АЛЬБАТРОС РЕНТ IНВЕСТ", включають правомочностi на участь емiтента в управлiннi ТОВ "АЛЬБАТРОС РЕНТ IНВЕСТ", отримання певної частки прибутку ТОВ "АЛЬБАТРОС РЕНТ IНВЕСТ" та активiв у разi лiквiдацiї ТОВ "АЛЬБАТРОС РЕНТ IНВЕСТ" вiдповiдно до закону.


 

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Органiзацiйна структура емiтента - Головному пiдприємству пiдпорядкованi:

- фабрiка № 2;

- фабрiка № 3.

Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувались.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу у звiтному роцi становить - 14 осiб, у порiвняннi з минулим роком середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу зменшилась на 1 особу.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи, у порiвняннi з минулим роком середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом не змінилась.

Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - вiдсутнi, у порiвняннi з минулим роком кiлькiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) не змінилась.

Фонд оплати працi у звiтному роцi становить 962,4 тис.грн., у порiвняннi з попереднiм роком фонд оплати працi збільшився на 247,3 тис.грн. Збілшення витрат на оплату працi пов'язане iз збільшення розміру заробітної плати працівникам товариства.

Кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченнi нинi i в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної квалiфiкацiї. Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством передбачатє виконання таких основних функцiй: розробка i корекцiя стратегiї формування та використання трудового потенцiалу вiдповiдно до змiн в умовах господарювання; набiр та формування необхiдних категорiй персоналу; пiдготовка персоналу до вiдповiдної професiйної дiяльностi (пiдвищення квалiфiкацiї, просування на службi); оцiнка персоналу; мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої продуктивностi працi; постiйний монiторинг безпеки працi; забезпечення соцiальної захищеностi персоналу товариства.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому інформація щодо найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання відсутня.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, тому інформація щодо суми вкладів, мети вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності відсутня.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій відсутні.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика на підприємстві здійснюється згідно чинного законодавства України з питань бухгалтерського та податкового обліку. Відповідно до П(С)БО встановлені такі принципи облікової політики: активи визначаються в обліку, якщо існує можливість надходження підприємству економічних вигод; при передачі в експлуатацію малоцінних необоротних активів передбачено нарахування 100% зносу з віднесенням на витрати операційної діяльності; дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує можливість одержання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути вірогідно визначена її сума; зобов'язання визначаються, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення; витрати відображаються одночасно зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань; поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю; величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. Основні засоби відображені за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення, з врахуванням сум декількох обов'язкових дооцінок, які були проведені за рішенням КМУ, починаючи з 1992р., проведеної реконструкції та модернізації. Запаси обліковуються за ідентифікованою вартістю. Аналітичний облік руху запасів здійснювати у бухгалтерії - у кількісному та сумовому виміру; на складах - у кількісному виміру. Поточна дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість відображається за реальною вартістю. Величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. Поточні зобов'язання визначаються за сумою погашення. Витрати відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Фінансові інвестиції відсутні. Фінансова звітність надана за формою суб'єкта малого підприємництва.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

До 2002 року основними видами продукцiї, якi виробляло пiдприємство, було рiзноманiтне взуття: жiноче, чоловiче для рiзного вiку та пори року. В серединi 2001 року виробництво було припинено. У теперiшнiй час пiдприємство займається наданням в оренду примiщень виробничо - технiчного призначення.

За основним видом послуг товариство у звiтному році отримано дохід (виручка) 5293,8 тис.грн. Сума експорту, а також частку експорту в загальному обсязi продажiв вiдсутня так як товариство не здiйснює експорт послуг.

Перспективнiсть надання послуг залежiть вiд полипшення фiнансвого стану країни.

Залежнiсть вiд сезонних змiн - Товариство не має залежностi вiд сезонних змiн.

Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв - основними клiєнтами Товариства є юридичнi та фiзичниi особи, якi мають потрiбнiсть у послугах що надає Товариство.

Ринок збуту як таковий практично вiдсутний.

Основнi ризики в дiяльностi емiтента:

- Прострочка оплати клiєнтами за наданi послуги.

- Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.

- Ризик пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiї.

- Ризик пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiента.

- Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку.

- Галузевий ризик пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки.

- Ризик зменшення попиту на продукцiю.

- Фiнансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством.

Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi - Своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних, фiнансових i часових ресурсiв. Цi методи особливо важливi в умовах дефiциту фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в Українi. Мають формуватися обсяги та структура матерiальних резервiв i запасiв на непередбачуванi витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацiєю обладнання, змiнами природних умов, поведiнкою персоналу. Квалiфiковане вiдпрацювання договорiв i контрактiв мiж партнерами по iнвестицiйному проекту, своєчасне вiдпрацювання в них прав та обов'язкiв сторiн в умовах можливих негативних подiй i конфлiктних ситуацiй. Заходи емiтента щодо розширення виробництва та ринкiв збуту - Товариство не проводить заходи щодо розширення ринкiв збуту. Галузь в якiй здiйснює дiяльнiсть пiдприємство практично не развивається. Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент - физичнi та юридичнi особи згiдно договорiв, у залежностi вiд ринкових цiн. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн - юридични особи згiдно договорiв, у залежностi вiд ринкових цiн. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент - особливостей немає Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку - В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на дослiдження та розробки. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi - конкурентами Товариства є пiдприємства та органiзацiї, якi надають таки сами послуги. Основнi конкуренти - пiдприємство не володiє данною iнформацiїю. Про особливостi продукцiї (послуг) емiтента - особливостей немає. Перспективнi плани розвитку емiтента - прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання - немає жодного постачальника, який займав би бiльше 10%. Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про охорону навколишнього середовища. Нiякi дiє товариства, пов'язанi з виробництвом та науковими дослiдженнями, не мали суттєвого впливу на навколишнє середовище та не зашкоджували йому. Товариство не здiйснює свою дiяльнiсть у iнших країнах.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом останнiх п'яти рокiв значних придбань або відчужень активiв не відбувалось.

- 2015 рік надійшло машини та обладнання на загальну суму 26 тис.грн.; вибуло транспортних засобів на загальну суму 51 тис.грн.;

- 2016 рік надійшло машини та обладнання на загальну суму 18 тис.грн.; вибуло тмашини та обладнання на загальну суму 6 тис.грн.;

- 2017 рік надійшло машини та обладнання на загальну суму 32 тис.грн.; вибуло тмашини та обладнання на загальну суму 9 тис.грн.

- 2018 рік надійшло машини та обладнання на загальну суму 2 тис.грн.; iнвентар на загальну суму 0,5 тис. грн.; вибуло будiвль та споруд на загальну суму 1472 тис. грн.

Товариство не планує зачні iнвестицiї або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку". Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби". Нарахування зносу по основним засобам проводиться за податковим методом. Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства.

На 31 грудня 2018 року первiсна вартiсть та знос основних засобiв (вiдповiдно) становить: - земельна ділянка - 1527 тис. грн., знос - 0 тис. грн.;

- будiвлi та споруди (невиробничого призначення) - 5102 тис. грн., знос - 1574,6 тис. грн.;

- машини та обладнання (невиробничого призначення) - 154 тис. грн., знос - 114,7 тис. грн.;

- транспортнi засоби (невиробничого призначення) - 124 тис. грн., знос - 97,1 тис. грн.;

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) (невиробничого призначення) - 81,5 тис. грн., знос - 81,2 тис. грн.

Сума нарахованого зносу скаладає - 1867,6 тис. грн.

Ступiнь зносу становить:

- земельна ділянка - 0%

- будiвлi та споруди (невиробничого призначення) - 30,9%;

- машини та обладнання (невиробничого призначення) - 74,5%;

- транспортнi засоби (невиробничого призначення) - 78,3%;

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) (невиробничого призначення) - 99,6%.

Зміни у вартості основних засобів, за первісною вартістю, у звітному періоді обумовлені надходженням (оновленням) машини та обладнання на загальну суму 2 тис.грн.; iнструментів, приладів, iнвентар (меблi) (невиробничого призначення) на загальну суму 0,5 тис. грн., та вибуттям будiвль та споруд (невиробничого призначення) на загальну суму 1472 тис. грн.

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 6988,5 тис.грн., ступiнь їх зносу - 26,7%, ступiнь їх використання в середньому 60-70%, сума нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду - 1867,6 тис.грн. Значнi правочини емiтента щодо власних основних засобiв, включаючи об'єкти оренди у звiтному перiодi не здiйснювались. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час Товариство не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. Товариство не проводило капiтального будивнiцтва, розширення або удосконалення основних засобiв, тому видатки не вiдраховувалися, сума видаткiв складає нуль гривень нуль копiйок. Товариство у звiтному перiодi не розпочинало капiтального будивнiцтва, розширення або удосконалення основних засобiв, тому методи фiанасування не вживалися, iнформацiя щодо дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення вiдсутня.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основними проблемами, якi iснують у пiдприємства на сьогодняшнiй день є: - вiдсутнiсть вiтчизняної сир"євої бази - значна частина на ринку України iмпортованої сировини та готової продукцiї - висока собiвартiсть продукцiї, що вироблялась - застарiла технологiчна база виробництва. На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори як низька платiжоспроможнiсть населення, нестабильнiсть дiючого законодавства, високi ставки податкiв вiдсутность ринку збуту, зрiст цiн на паливно-мастильнi матерiали та iнше. Для галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть Емiтент характерен високий ступень конкуренцiї збоку iнших виробникiв та низька конкурентоспроможнiсть. Крiм того, iстотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво є недосконала законодавча полiтика, що часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмеження, високi ставки податкiв, проблеми, що пов'язанi з вiдшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює отримання дозволiв. Складнiсть отримання банкiвських кредитiв.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Полiтика фiнансування роботи -госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе використання оборотних коштiв. Обрана Емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, кредитування, є суттєвими факторами що визначають основнi джерела фiнансування дiяльностi Емiтента. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Iншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних обiгових коштiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного року немає, тому інформація щодо очікуваних прибутків відсутня.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Збереження договірних відносин з наявними контрагентами - споживачами послуг емітента. Значне збільшення обсягів не планується. Коливання можуть бути за рахунок зміни цінової політики та збільшення або зменшення замовлень на послуги від контрагентів. Товариство не планує розширення виробництва, реконструкцію, при наявності фінансових можливостей у наступному періоді планується вкладення коштів у вдосканадення будівль. Для полiпшення фiнансового стану на пiдприємствi планується застосувати: пiдвищення ефективностi використання основних фондiв пiдприємства; пiдвищення iнтенсивностi використання оборотних активiв пiдприємства; подальше збiльшення обсягiв надання послуг; зниження матерiальних операцiйних витрат; розширення ринку збуту послуг. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є зменшення обсягів замовлень, збільшення комунальних та інших витрат на забезпечення функціонування товариства, криза платежів. В існуючих умовах господарювання неможливо робити більш впевнення прогнози та достатньо детальні плани витрат.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство немає політики щодо досліджень та розробок, тому витрат на дослідження та розробку за звітний рік немає.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За звiтний перiод незвичайних та виняткових подiй у фiнансово-господарьськiй дiяльностi Товариства, якi б суттєво вплинули на розмiр доходу вiд операцiйної дiяльностi - не вiдбувалось. Фiнансування здiйснюється за рахунок власних коштiв.

Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї та послуг за звiтний перiод - 5293,8 тис.грн. (за 2017р. - 4859 тис.грн.; за 2016р. - 4818 тис.грн.).

Чистий прибуток за звiтний перiод - 1662,3 тис.грн. (за 2017р. - 1022,7 тис.грн.; за 2016р. - (-683) тис.грн.).

Власний капiтал за звiтний перiод - 8777,1 тис.грн. (за 2017р. - 7197 тис.грн.; за 2016р. - 6175 тис.грн.).


 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Виконавчий орган

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.

Директор Бабков Олег Валентинович

Наглядова рада

Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 (трьох) осіб.

Голова Наглядової ради Пустинiн Фелiкс Кимович

Член Наглядової ради Саламов Саїд-Емiн Сайдаєвич

Член Наглядової ради Соколова Людмила Геннадiївна

Ревізійна комісія

Кількість членів Ревізійної комісії разом з Головою Ревізійної комісії має бути не менше 3 (трьох) осіб.

Голова Ревiзiйної комiсiї Iльясов Iса Лукманович

Член Ревiзiйної комiсiї Саламов Мурат Сайдаєвич

Член Ревiзiйної комiсiї Романська Валентина Йосипiвна

Загальні збори акціонерів

Акціонери згідно переліку власників цінних паперів наданий ПАТ "НДУ" на визначену дату.

Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку власників цінних паперів наданий ПАТ "НДУ" на визначену дату, для участі у загальних зборах акціонерів.


 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабков Олег Валентинович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

Адвокатське об'єднення Київського р-ну м. Одеси

03105082

адвокат

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.06.2011 не визначено

9) Опис 1. Розмiр виплаченої виногороди у звiтному перiодi дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства на 2018 рік) - 63453,45 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.

2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

3. Загальний стаж роботи (років) - 36.

4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ПРАТ "Альбатрос".

5. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Веснянко Олена Станiславiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1964

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "Альбатрос"

00308258

бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.04.2012 не визначено

9) Опис 1. Розмiр виплаченої виногороди у звiтному перiодi дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства на 2018 рік) - 110210,92 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.

2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

3. Загальний стаж роботи (років) - 32.

4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер, головний бухгалтер ПРАТ "Альбатрос".

5. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада

Голова Наглядової ради, акціонер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пустинiн Фелiкс Кимович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1963

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ЗАТ "Квадро"

21470945

директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2017 строком на 3 роки

9) Опис 1. Розмiр виплаченої виногороди у звiтному перiодi дорівнює - 63536,50 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.

2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

3. Загальний стаж роботи (років) - 32.

4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова Наглядової ради ПРАТ "Альбатрос".

5. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада

Член Наглядової ради, акціонер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саламов Саiд-Емiн Сайдаєвич

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ТДВ ФК "Сауф-Iнвест",

12345678

директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2017 строком на 3 роки

9) Опис 1. 1. Розмiр виплаченої виногороди у звiтному перiодi дорівнює - 63630 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.

2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

3. Загальний стаж роботи (років) - 29.

4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради ПРАТ "Альбатрос".

5. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада

Член Наглядової ради, акціонер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соколова Людмила Геннадiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1968

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ВАТ "Альбатрос"

00308258

начальник комерцiйного вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2017 строком на 3 роки

9) Опис 1. Розмiр виплаченої виногороди у звiтному перiодi дорівнює - 12553,70 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.

2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

3. Загальний стаж роботи (років) - 28.

4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник комерційного відділу ПРАТ "Альбатрос".

5. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iльясов Iса Лукманович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1952

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

39565511

старший податковий iнспектор;

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2016 строком на 3 роки

9) Опис 1. Розмiр виплаченої виногороди у звiтному перiодi дорівнює - 7200,00 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.

2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

3. Загальний стаж роботи (років) - 48.

4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора ПРАТ "Альбатрос".

5. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саламов Мурат Сайдаєвич

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

Посадова особа не займав посад до моменту обрання на посаду члена Ревiзiйної комiсiї.

д/в

.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2016 строком на 3 роки

9) Опис 1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числi у натуральнiй формi не отримує.

2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

3. Загальний стаж роботи (років) - 13.

4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: не працює.

5. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Романська Валентина Йосипiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта**

Вища

6) Стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ВАТ "Альбатрос"

00308258

начальник випробувальної лабораторiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2016 строком на 3 роки

9) Опис 1. Розмiр виплаченої виногороди у звiтному перiодi дорівнює - 5400 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.

2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

3. Загальний стаж роботи (років) - 40.

4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: інжинер ПРАТ "Альбатрос", iнженер ТОВ "Альбатрос Плюс".

5. Посадова особа обiймає посаду за сумiсництвом iнженер ТОВ "Альбатрос Плюс", код ЄДРПОУ: 31502850, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Успенська 66.

6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.


 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

Привілейовані

іменні

1

2

3

4

5

6

7

Директор

Бабков Олег Валентинович

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Веснянко Олена Станiславiвна

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Пустинiн Фелiкс Кимович

100

0.00471786685

100

0

Член Наглядової ради

Саламов Саїд-Емiн Сайдаєвич

100

0.00471786685

100

0

Член Наглядової ради

Соколова Людмила Геннадiївна

542

0.0255708383

542

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Iльясов Iса Лукманович

542

0.0255708383

542

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Саламов Мурат Сайдаєвич

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Романська Валентина Йосипiвна

378

0.01783353667

378

0

Усього

1662

0.07841094696

1662

0


 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

4489 фiзичних осiб

7.977205000000

Iльясова Манжа Саiдаївна

61.335053000000

Пустинiна Лена Павлiвна

30.687742000000

Усього

100.000000000000


 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство в перспективі має продовжувати виконання своїх планів, пов'язаних з надання послуг з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та оптової торгiвлі одягом i взуттям, отримати прибуток за рахунок надання послуг; ефективне використання та управління обіговими коштами; створення беззбиткового механізму, управління; зниження собiвартостi продукції; зростання прибутків; створення робочих місць; перепідготовка навчання та залучення кваліфікованих спеціалістів; своєчасна виплата заробітної плати; застосування енергозберігаючих ефективних технологій; проводити роботу акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства "Про акціонерні товариства" та "Цінні папери і фондовий ринок".


 

2. Інформація про розвиток емітента.

Одеське взуттєве об'єднання ім. Жовтневої революції засноване більш ніж 75 років тому.

З 1 січня 1989 року Одеське взуттєве об'єднання iм. Жовтневої революції перейменовано у Одеське виробничо-торгове взуттєве об'єднання iм. Жовтневої революцiї. Одеське виробничо-торгове взуттєве об'єднання iм. Жовтневої революцiї спецiалiзувалось на виробництвi та реалiзацiї взуття: дитячого, шкiльного, жiночого та чоловiчого. На Україні серед 55 взуттєвих підприємств, на той час, Одеське виробничо-торгове взуттєве об'єднання iм. Жовтневої революції займало місце в перших двадцяти підприємствах по обсягу виробляєної продукцiї, асортименту, обсягу товарної продукції та чисельності працiвникiв.

З 1 лютого 1993 року Одеське виробничо-торгове взуттєве об'єднання iм. Жовтневої революції перейменовано у Одеське державне виробниче взуттєве пiдприємство.

На підставі наказу регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській області № 2-ПП від 27 квітня 1993 року було створене Відкрите акціонерне товариство "Альбатрос" шляхом перетворення Одеського державного виробничого взуттєвого підприємства.

Згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та прийнятого рішенням загальними зборами акціонерів від 01.06.2011р. найменування Відкритого акціонерного товариства "Альбатрос" змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬБАТРОС".

Загальними зборами акціонерів від 21.04.2017р., було прийнято рішення змінити тип товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬБАТРОС" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬБАТРОС", затверджено Статут Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї.


 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Емітент протягом звітного періоду не здійснював укладення деривативів та не вчиняв правочини щодо похідних цінних паперів тому на діяльність товариства не впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.


 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Емітент не має завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;


 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емітент не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.


 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до вимог ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬБАТРОС" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.


 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬБАТРОС" на фондових біржах не зареєстровані, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.


 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬБАТРОС". Будь-яка інша практика корпоративного управління у товаристві не застосовується.


 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Емітент не має власного кодексу корпоративного управлення та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій тому не має відхилень вiд положень кодексу корпоративного управління.


 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

Дата проведення

20.04.2018

Кворум зборів

99.9164

Опис

Черговi (рiчнi) загальнi збори акцiонерiв Товариства були призначенi та вiдбулись 20.04.2018 року, кворум загальних зборiв акцiонерiв 99,9164%.

Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства.

Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили.

Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились.

Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах:

1. Про обрання Голови та членiв Лiчильної комiсiї.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "Альбатрос".

3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "Альбатрос".

4. Розгляд та затвердження рiчного звiту ПРАТ "Альбатрос" за 2017 рiк.

5. Розгляд та затвердження звiту Директора ПРАТ "Альбатрос" за 2017 рiк.

6. Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради ПРАТ "Альбатрос" за 2017 рiк.

7. Розгляд та затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "Альбатрос" за 2017 рiк.

8. Розподiл прибутку ПРАТ "Альбатрос".

9. Пiдтвердження правомочностi прийнятого рiшення на Загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "Альбатрос" вiд 21 квiтня 2017 року, а саме змiна типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне та змiна найменування Публiчного акцiонерного товариства "Альбатрос" на Приватне акцiонерне товариство "Альбатрос" з метою замiни свiдоцтва про реєстрацiю випуску (випускiв) емiсiйних цiнних паперiв.

Опис прийнятих на зборах рiшень з питань порядку денного.

З першого питання порядку денного ухвалили:

Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "Альбатрос" у наступному складi:

Голова: Романська Валентина Йосипiвна (за згодою)

Члени: Веснянко Олена Станiславiвна (за згодою)

Федосцева Наталiя Аркадiївна (за згодою)

Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з моменту її обрання та до закiнчення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "Альбатрос"

З другого питання порядку денного ухвалили:

Обрати: Головою Загальних Зборiв ПРАТ "Альбатрос"- Пустинiна Фелiкса Кимовича.

Серетарем Загальних Зборiв ПРАТ "Альбатрос: Соколову Людмилу Геннадiївну.

З третього питання порядку денного ухвалили:

Регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "Альбатрос":

- Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин.

- Для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "Альбатрос" слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам та представникам Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї ПРАТ "Альбатрос", Головi та секретарю Загальних зборiв акцiонерiв, Головi та членам реєстрацiйної та лiчильної комiсiй.

З четвертого питання порядку денного ухвалили:

Затвердити рiчний звiт ПРАТ "Альбатрос" за 2017 рiк.

Визнати роботу ПРАТ "Альбатрос" за 2017 рiк задовiльною.

З п'ятого питання порядку денного ухвалили:

Затвердити рiчний звiт Директора ПРАТ "Альбатрос" за 2017 рiк. Визнати роботу Директора ПРАТ "Альбатрос" за 2017 рiк задовiльною.

З шостого питання порядку денного ухвалили:

Затвердити рiчний звiт Наглядової ради ПРАТ "Альбатрос". Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ "Альбатрос" задовiльною.

З сьомого питання порядку денного ухвалили:

Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "Альбатрос" за 2017 рiк". Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "Альбатрос" задовiльною.

З восьмого питання порядку денного ухвалили:

- Сформувати резервний капiтал ПРАТ "Альбатрос" та спрямувати 5% суми чистого прибутку у розмiрi 51,1 (п'ятдесят одна тисяча сто) тисяч гривень.

- Доручити Директору ПРАТ "Альбатрос" спрямувати 970, 9 ( дев'ятсот сiмдесят тисяч дев'ятсот) гривень чистого прибутку на потреби господарської дiяльностi та на розвиток ПРАТ "Альбатрос".

З дев'ятого питання порядку денного ухвалили:

Правомочнiсть прийнятого рiшення на Загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "Альбатрос" вiд 21 квiтня 2017 року, а саме змiна типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне та змiна найменування Публiчного акцiонерного товариства "Альбатрос" на Приватне акцiонерне товариство "Альбатрос", з метою замiни свiдоцтва про реєстрацiю випуску (випускiв) емiсiйних цiнних паперiв

Питання порядку денного усi розглянутi, у викладенiй у ньому послiдовностi та прийнято рiшення "ЗА" бiльшiстю голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, окрiм кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради, обранi шляхом кумулятивного голосування, як такi що набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.

Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснено реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради Товариства.

Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в загальних зборах не вiдбувався.

Голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалось бюлетенями для голосування.

У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводились.


 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше

-

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше

-

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше

не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

д/в

Інше (зазначити)

д/в

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

д/в


 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

(осіб)

кількість членів наглядової ради - акціонерів

3

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

0

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

Так

Ні

З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інші (запишіть)

-

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

комітети відсутні

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

комітети відсутні

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так*

Ні*

Пустинiн Фелiкс Кимович

Голова (член) Наглядової ради

X

Саламов Саїд-Емiн Сайдаєвич

Член Наглядової ради

X

Соколова Людмила Геннадiївна

Член Наглядової рад

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

-

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

-

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Протягом звiтного перiоду вiдбулось 7 засiдань Наглядової ради на яких приймалися вiдповiднi рiшення.

1-ге засiдання Наглядової ради вiдбулося 15.02.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Для вирішення питань діяльності ПРАТ "Альбатрос", які належать до виключної компетенції Загальних зборів,на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" провести річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Альбатрос".

2. Провести річні загальні збори ПРАТ "Альбатрос" 20 квітня 2018 року о 10.00 у приміщенні актового залу готелю "Курортний"за адресою: місто Одеса, провулок Курортний, 2; реєстрацію акціонерів та їх представників проводити 20 квітня 2018 року у період часу з 9.00 до 9.45 за місцем проведення загальних зборів.

3. Затвердити проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Альбатрос", регламент роботи загальних зборів. Затвердити проекти рішень щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів та подання кандидатів Головуючого та Секретаря загальних зборів.

4. Затвердити текст запропонованого Головою Наглядової ради Пустиніним Феліксом Кимовичем повідомлення про проведення загальних зборів ПРАТ "Альбатрос" у повному обсязі. Вирішили затвердити дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів станом на 19 лютого 2018 року.

5. Письмові повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів складені відповідно до переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмові повідомлення, надіслати акціонерам поштою у строк не пізніше 21 березня 2018 року.

6. Затвердити запропонований Головою Наглядової ради Пустиніним Феліксом Кимовичем склад Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ "Альбатрос" у повному складі.

7. Обрати Голову Наглядової ради Пустиніна Фелікса Кимовича особою, уповноваженою на проведення підготовчих дій та зобов'язати його вжити запропоновані і винесені на голосування заходи для підготовки та проведення зборів акціонерів.

2-ге засiдання Наглядової ради вiдбулося 04.04.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Затвердити порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Альбатрос, згідно Протоколу Наглядової ради від 15 лютого 2018 року.

3-тє засiдання Наглядової ради вiдбулося 10.04.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Затвердити форму та текст бюлетенів з питань, винесених на голосування Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Альбатрос", голосування проводити виключно з використанням бюлетенів для голосування форма та зміст яких повинен відповідати офіційно виготовленому ПРАТ "Альбатрос" зразку.

2. До обрання Загальними зборами Лічильної комісії підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах здійснює тимчасова Лічильна комісія з кількісним складом у 3 (три) члени. До складу тимчасової Лічильної комісії обрати: Романську Валентину Йосипівну, Веснянко Олену Станіславівну, Федосцеву Наталю Аркадіївну.

4-те засiдання Наглядової ради вiдбулося 21.05.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. У зв'язку з прийнятим рішенням про продаж нежитлового приміщення столярного цеху, що знаходиться за адресою: вул. Успенська, 22/12, затвердити ціну об'єкта, згідно експертної оцінки, в розмірі 316 760 гривень.

2. Доручити директору ПРАТ "Альбатрос" - Бабкова О.В. підписувати всі необхідні документи, що стосуються продажу нежитлового приміщення будівлі столярного цеху, яке знаходиться за адресою: вул. Успенська, 22/12, загальною площею 241,7 кв.м., що належить ПРАТ "Альбатрос"..

5-те засiдання Наглядової ради вiдбулося 20.08.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Скасувати прийняте рішення від 06.09.2011 про припинення діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБАТРОС-ІНВЕСТ" шляхом його ліквідації.

2. Відкликати ліквідаційну комісію у зв'язку із скасуванням прийнятого рішення від 06.09.2011 про припинення діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБАТРОС-ІНВЕСТ" шляхом його ліквідації.

3. Уповноважити на участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБАТРОС-ІНВЕСТ" Директора ПРАТ "Альбатрос" Бабкова Олега Валентиновича, з правом участі у голосуванні з питань скасування прийнятого рішення від 06.09.2011 про припинення діяльності підприємства шляхом його ліквідації, відкликання ліквідаційної комісії та питань здійснення реєстраційних заходів щодо відновлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБАТРОС-ІНВЕСТ"

6-те засiдання Наглядової ради вiдбулося 06.09.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Внести зміни до відомостей про засновника до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, стосовно зміни типу Акціонерного Товариства з Публічного на Приватне та зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬБАТРОС" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬБАТРОС", яке є засновником ТОВ "Альбатрос- Інвест".

2. Затвердити статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБАТРОС-ІНВЕСТ"в новій редакції згідно Закону України " Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

3. Надати повноваження на участь у Загальних зборах учасників ТОВ "АЛЬБАТРОС-ІНВЕСТ" Директору ПРАТ "Альбатрос" Бабкову Олегу Валентиновичу, з правом участі у голосуванні з питань затвердження статуту ТОВ "АЛЬБАТРОС-ІНВЕСТ"в новій редакції, зміну типу Акціонерного Товариства з Публічного на Приватне та зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬБАТРОС" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬБАТРОС" , яке є засновником ТОВ "Альбатрос- Інвест", призначення директора та обрання уповноваженої особи на проведення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

7-е засiдання Наглядової ради вiдбулося 11.12.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Створити юридичну особу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБАТРОС РЕНТ ІНВЕСТ". Єдиним засновником (учасником) Товариства є юридична особа ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬБАТРОС", ідентифікаційний код юридичної особи: 00308258.

2. В якості вкладу до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБАТРОС РЕНТ ІНВЕСТ" внести нерухоме майно, яке належить ПРАТ "АЛЬБАТРОС" на праві приватної власності нежилі будівлі, загальною площею 3478,6 кв.м., які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 66 А.

Грошову оцінку вкладу ПРАТ "АЛЬБАТРОС" встановити в розмірі 450000,00 гривень.

3. Встановити місцезнаходження Товариства: 65045, м. Одеса, вул. Успенська, 66 А.

4. Надати повноваження директору ПРАТ "АЛЬБАТРОС" Бабкову О.В. на підписання протоколу про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБАТРОС РЕНТ ІНВЕСТ" та Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБАТРОС РЕНТ ІНВЕСТ", а також усіх пов'язаних з цим необхідних документів.

Iнших негайних питань, якi б вимагали скликання засiдання Наглядової ради Товариства, у звiтному перiодi не виникало.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше

За виконання обов'язків, передбачених Контрактом, членам Наглядової ради щомісяця виплачується за рахунок коштів Товариства заробітна плата у розмірі, визначеному кошторисом оплати діяльності членів Наглядової ради.


 

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Директор Бабков Олег Валентинович

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

- розробку проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства ;

- розробку поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

- складання річних звітів Товариства та подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

- укладення та виконання колективного договору;

- призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Директора;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди;

- розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.

Опис

Директора Бабкова Олега Валентиновича призначено Наглядовою радою Товариства 02.06.2011р.


 

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність Директора.

Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства обрана загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. у наступному складі:

Голова (член) Наглядової ради - Пустинiн Фелiкс Кимович. (Головою Наглядової ради обрано на засіданні Наглядової ради ПРАТ "АЛЬБАТРОС" від 21.04.2017р.), Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради - Саламов Саїд-Емiн Сайдаєвич. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради - Соколова Людмила Геннадiївна. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

За виконання обов'язків, передбачених Контрактом, членам Наглядової ради щомісяця виплачується за рахунок коштів Товариства заробітна плата у розмірі, визначеному кошторисом оплати діяльності членів Наглядової ради.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, виконавчий орган є одноосібним - Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директора Бабкова Олега Валентиновича призначено Наглядовою радою Товариства 02.06.2011р.

Так як Виконавчий орган є одноосібний, протягом звітного року засідання не відбулись.

Протягом звітного періоду Директор не приймав рішень, так як негайних питань, яки б вимагали прийняття рішень, у звiтному перiодi не виникали.


 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (зазначити)

д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/в


 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

1

Iльясова Манжа Саiдаївна

61.335053

2

Пустинiна Лена Павлiвна

30.687742


 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

1

2

3

4

2119602

167165

Відповідно до даних переліку акціонерів Товариства, наданого ПАТ "НДУ", загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬБАТРОС" складає 1952437 штук, що становить 92,11% від загальної кількості акцій Товариства, які належать 22 акціонерам.

Інші власники (акціонери) акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та/або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Враховуючи вищевикладене приводить до обмеження акціонера у голосування на загальних зборах акціонерів.

Обмеження прав акціонерів (їх представників) на участь в загальних зборах акціонерів відсутні.

12.10.2014


 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Відповідно п. 15 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства посадовими особами є: Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії.

Згідно Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради:

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та є акціонерами Товариства. Члени Наглядової ради обираються строком до 3 (трьох) років.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради має становити не менше трьох осіб, у т.ч. Голова Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Згідно Статуту та Положення про Виконавчий орган Товариства призначення та припинення повноважень Директора:

Директора призначає Наглядова рада. Повноваження Директора дійсні з моменту його обрання Наглядовою радою Товариства.

Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду Директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Достроково повноваження Директора припиняється у разі:

- складання повноважень за особистою заявою за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;

- неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

- набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким Директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків та здійснення повноважень Директора.

Директор може переобиратись на посаду необмежену кількість разів.

Згідно Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії:

Голова та члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність строком до 3 (трьох) років. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

У випадку закінчення терміну повноважень голови (членів) ревізійної комісії, вони продовжують виконувати свої обов`язки до ухвалення загальними зборами рішення про відкликання і обрання голови (членів) ревізійної комісії.

Голова і члени ревізійної комісії можуть бути відкликані до закінчення строку повноважень ревізійної комісії за наявності достатніх для цього підстав. Рішення про дострокове припинення повноважень голови (члена) ревізійної комісії Товариства приймають загальні збори акціонерів.


 

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту та Положень Товариства:

До повноважень членів Наглядової ради належить:

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

визначення умов оплати праці Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;

затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (у цьому випадку реєстраційна комісія призначається акціонерами, які цього вимагають);

обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" (надалі - Закон);

визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;

вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

прийняття рішення про вчинення значних правочинів;

визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону;

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або Статутом Товариства;

визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств);

розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

визначення уповноважених осіб для отримання інформації, що міститься в системі реєстру власників імених ценних паперів, та обсяг інформації, яка може вимагатися вказаними особами від імені Товариства;

затвердження внутрішніх документів Товариства з процедурних питань та з питань обігу акцій, їх реєстрації, посадових інструкцій працівників;

прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів;

прийняття рішень щодо використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

здійснення контролю та регулювання діяльності Директора Товариства в межах компетенції та в порядку, визначеному Статутом;

Прийняття рішення про здійснення від імені Товариства таких дій:

- укладення значних угод (декількох взаємопов'язаних угод) на суму більше 100 000 (сто тисяч) гривень;

- укладення угод про відчуження, оренду, лізинг, ренту, передачу в управління, заставу основних фондів;

- укладення угод про придбання основних фондів на суму більше 100 000 (сто тисяч) гривень;

- укладення угод та вчинення інших дій щодо залучення кредитних та позикових коштів в національній або іноземній валюті;

- укладення угод та вчинення інших дій щодо надання в позику грошових коштів;

- укладення угод та вчинення інших дій щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням коштів та/або основних фондів Товариства;

- укладення угод та вчинення інших дій щодо придбання, відчуження, ренти, передачі в управління, застави майнових прав або корпоративних прав (акцій, часток);

- емісія цінних паперів (векселів, облігацій тощо);

- укладення угод та вчинення інших дій щодо прав Товариства з землекористування, прав власності на майно (об'єкти нерухомості тощо) та зміни документації щодо зазначених прав;

- укладення трудових договорів (контрактів) з Директором та іншими посадовими особами Товариства;

складання переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, встановлення порядку захисту зазначених відомостей;

прийняття рішення про звернення до суду з метою захисту порушених прав та законних інтересів акціонерів;

прийняття рішення про збільшення статутного фонду Товариства не більш як на 1/3;

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законом.

До повноважень Директора належать:

організація господарської діяльності Товариства;

забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, за сплатою відповідних платежів до бюджету та позабюджетних фондів, вимог чинного законодавства по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, тощо;

забезпечення збереження майна Товариства, основних засобів виробництва, тощо і забезпечення їх належного використання;

одноособове прийняття рішень про укладення договорів, угод, інших правочинів (серії взаємозв'язаних правочинів), пов'язаних зі звичайною господарською діяльністю, якщо їх сума не перевищує розмір визначений пунктом 2.7. Положення;

контроль за станом належних Товариству приміщень, споруд, обладнання;

контроль руху матеріальних та грошових цінностей;

підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;

підготовка та подання на затвердження Наглядовій раді проектів стратегічного плану Товариства;

забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

організація та забезпечення проведення Загальних зборів;

затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;

вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;

укладання трудових договорів (контрактів) з працівниками;

визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства (за винятком тих осіб, визначення умов праці яких віднесено до компетенції Наглядової Ради) та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;

розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);

організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

видача довіреностей для представництва прав та інтересів Товариства в межах делегованих повноважень представникам;

відкриття рахунків у банківських установах;

видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;

наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;

розподіл обов'язків між своїми заступниками;

забезпечення інформування трудового колективу, а також контроль за дотриманням трудовим колективом Товариства вимог нормативних актів у сфері охорони праці та техніки безпеки;

підписання Колективного договору;

затвердження посадових інструкцій працівників;

вжиття заходів по досудовому врегулюванню спорів, підписання позовів, скарг та інших документів, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представництво інтересів Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі;

інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

До повноважень членів Ревізійної комісії належить:

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську дiяльнiсть Товариства, дотримання ним вимог Статуту та внутрiшнiх нормативних актів, зокрема:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності нормативним документам;

- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та порядку;

- дотримання органами Товариства і їх посадовими особами повноважень з розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

- використання коштів резервного капіталу Товариства;

- виконання рішень по усуненню недолiкiв, що виявлені попередньою ревiзiєю;

- правильність нарахування та виплати дивідендів;

- дотримання порядку оплати випущених Товариством цінних паперів;

- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом планових та позапланових перевірок документації Товариства, а також службових розслідувань по фактах виявлених порушень.

Ревізійна комісія здійснює перевірки та ревізії фінансово - господарської та поточної діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

Ревізійна комісія має право:

- брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства;

- залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою;

- вносити питання на розгляд загальних зборів акціонерів;

- вимагати проведення позачергових загальних зборів акціонерів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства;

- проводити службові перевірки;

- вимагати надання всіх документів Товариства, необхідних для проведення перевірок;

- вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради питання стосовно діяльності посадових осіб Товариства;

- вимагати залучення до участі в перевірках, що проводяться, посадових осіб та працівників Товариства, а також незалежних експертів та аудиторів.

Голова та члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.


 

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо відповідності інформації, зазначеної в Річному звіті керівництва згідно з вимогами

ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

за 2018 року

Власникам цінних паперів, керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬБАТРОС" для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬТНІСТЮ "ІНТЕРАУДИТ"

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, виданого Аудиторською палатою України № 1303 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 року термін дії до 24 грудня 2020 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0581 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 321/4 від 28.01.2016 року,

термін дії до 31.12.2020 року

Місцезнаходження юридичної особи 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-а

Телефон (факс) юридичної особи (048) 728-82-25

Інформація про предмет перевірки та критерії

Ми виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо відповідності інформації, зазначеної в Річному Звіті керівництва, який містить у собі Звіт про корпоративне управління згідно з вимогами ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬБАТРОС", (скорочена назва - ПРАТ "АЛЬБАТРОС") код ЄДРПОУ 00308258, місце знаходження 65014, м. Одеса, вул. Успенська, будинок 22, дата державної реєстрації: 20.05.1993 р.

Перевірці підлягали дані Річного звіту керівництва включаючи Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬБАТРОС" за 2018 рік.

Критерієм оцінювання перевірених даних є вимоги Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ч. 3 ст. 401, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", внутрішні та розпорядчі документи Товариства, а також ділова галузева практика.

При проведенні перевірки дотримувались норм незалежності та інших вимог етики, викладених у Кодексі РМСЕБ.

Відповідальність управлінського персоналу та аудитора

Під відповідальністю Управлінського персоналу ми розуміємо відображення достовірної інформації у Річному Звіті керівництва та достовірне відображення у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "АЛЬБАТРОС" за 2018 рік рішень загальних зборів, рішень наглядової ради та інших органів щодо організації корпоративного управління на підприємстві.

Нашою відповідальністю є проведення необхідних процедур з метою отримання відповідної обґрунтованої впевненості або пояснень стосовно інформації, що міститься у Звіті про корпоративне управління за 2018 рік, відповідності цієї інформації вимогам пунктів 5-9 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ч. 3 ст. 401, та проведення перевірки інформації річного звіту керівництва зазначеної в пунктах 1-4 ч. 3 ст. 401 даного Закону.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Опис виконаної роботи

У відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання необхідних аудиторських процедур з прийняття завдання, узгодження умов завдання та отримання обґрунтованої впевненості з метою формування висновку, щодо предмету завдання.

Висновок

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази щоб сформувати обґрунтовану впевненість і маємо підстави висловити думку, що інформація, наведена у Звіті про корпоративне управління за 2018 рік ПРАТ "АЛЬБАТРОС" не містить суттєвих викривлень та відповідає вимогам, зазначеним в пунктах 5-9 ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Що стосується пунктів 1-4 ч.3 ст 401 цього ж Закону ми можемо підтвердити, що інформація, яка міститься в річному звіті керівництва не суперечить іншій інформації, яка отримана аудитором в ході виконання цього завдання з надання впевненості.

Дата і номер договору із завдання з надання впевненості

Договір № 6 від 15 березня 2019 року.

Дата початку та дата закінчення проведення перевірки

Перевірка проводилася з 03 квітня по 13 квітня 2019 року.

Директор - аудитор ТОВ "Інтераудит"

сертифікат № 002145, рішення АПУ

№ 290/2 від 27 лютого 2013 р.

16.04.2019 року А.А. Радинський


 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані

іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані

іменні

Iльясова Манжа Саiдаївна

1300059

61.335053

1300059

0

Пустинiна Лена Павлiвна

650458

30.687742

650458

0

Усього

1950517

92.022794845447

1950517

0


 

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1

2

3

4

5

Акції прості іменні

2119602

0.25

Права та обов'язки акціонерів передбачені діячим законодавством України та Статутом Товариства.

У звітному періоді емітент не здійснював публічну пропозицію та/або не мав допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Примітки

Згідно із Статутом Товариства

Права акціонерів - власників простих акцій.

Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;

- отримання дивідендів;

- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

- Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акцій визначається чинним законодавством України.

Обов'язки акціонерів.

Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.


 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19.02.2009

03/15/1/09

Одеське територіальне управління ДКЦПФР

UA4000054290

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.25

2119602

529900.50

100.000000000000

Опис

Первинне розмiщення акцій Товариства здiйснювалось виключно на внутрiшньому ринку України закритим способом. Торгівля акціями товариства здійснюється виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітентом не здійснюється. Протягом звітного періоду фактів включення / виключення цінних паперів емітента до / з біржового реєстру фондової біржі не відбувалась. У звiтному перiодi, загальними зборами акціонерів товариства не приймалось рішення про збільшення статутного капіталу товариства тобто про додаткову емiсiю акцій тому інформація щодо мети емісії та способу, в який здійснювалась пропозиція відсутня. Дострокове погашення цiнних паперiв (акцій) не передбачено дiючим законодавством України. Емітентом не здійснювався випуск будь яких цінних паперів, крім акцій.


 

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Невиробничого призначення

5888.000

5120.900

0.000

0.000

5888.000

5120.900

- будівлі та споруди

4276.000

3527.400

0.000

0.000

4276.000

3527.400

- машини та обладнання

50.000

39.300

0.000

0.000

50.000

39.300

- транспортні засоби

34.000

26.900

0.000

0.000

34.000

26.900

- земельні ділянки

1527.000

1527.000

0.000

0.000

1527.000

1527.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

1.000

0.300

0.000

0.000

1.000

0.300

Усього

5888.000

5120.900

0.000

0.000

5888.000

5120.900

Пояснення : До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi товариство утримує з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очікуваний строк корисного використання яких становить більше одного року та вартість яких за одиницю чи комплект перевищує 2 500 грн.

Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. Ступінь та умови користування майна - користування майном відбувається за потребами господарської діяльності товариства. Обмежень на використання майна товариство не виникали. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відсутні. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Основні засоби утримуються товариством для використання у господарчій діяльності. Придбанi основнi засоби вiдображаються в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, включаючи усi витрати по їх придбанню, доставцi, установцi та введенню в експлуатацiю. Адмiнiстративнi та iншi витрати, якi не належали безпосередньо до витрат на придбання не включалися до первiсної вартостi цього об'єкта.

Пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв облiковувалися за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї.

У звітному періоді, як i в попередньому, товариство для нарахування амортизацiї основних засобiв застосовувало прямолiнiйний метод. При цьому лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнювалась до нуля.

Термiн використання основних засобiв: будiвлi, споруди, передавальнi пристрої 25 рокiв, машини та обладнання 5 рокiв, транспортнi засоби 10 рокiв, iншi засоби вiд 4 роки.

На 31 грудня 2018 року первiсна вартiсть та знос основних засобiв (вiдповiдно) становить: - земельна ділянка - 1527 тис. грн., знос - 0 тис. грн.;

- будiвлi та споруди (невиробничого призначення) - 5102 тис. грн., знос - 1574,6 тис. грн.;

- машини та обладнання (невиробничого призначення) - 154 тис. грн., знос - 114,7 тис. грн.;

- транспортнi засоби (невиробничого призначення) - 124 тис. грн., знос - 97,1 тис. грн.;

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) (невиробничого призначення) - 81,5 тис. грн., знос - 81,2 тис. грн.

Сума нарахованого зносу скаладає - 1867,6 тис. грн.

Ступiнь зносу становить:

- земельна ділянка - 0%

- будiвлi та споруди (невиробничого призначення) - 30,9%;

- машини та обладнання (невиробничого призначення) - 74,5%;

- транспортнi засоби (невиробничого призначення) - 78,3%;

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) (невиробничого призначення) - 99,6%.

Зміни у вартості основних засобів, за первісною вартістю, у звітному періоді обумовлені надходженням (оновленням) машини та обладнання на загальну суму 2 тис.грн.; iнструментів, приладів, iнвентар (меблi) (невиробничого призначення) на загальну суму 0,5 тис.грн., та вибуттям будiвль та споруд (невиробничого призначення) на загальну суму 1472 тис.грн.


 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

8777.1

7197

Статутний капітал (тис.грн.)

529.9

530

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

529.9

530

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(8777.100 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(529.900 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.


 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

116.80

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

142.60

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

312.30

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

571.70

Х

Х

Опис

Товариство: не має зобов'язань за цiнними паперами (за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами)), а також за за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.


 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107 Київська область м. Київ вул. Тропініна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рішення №2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 591-04-04

Факс

482-52-07

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть

Опис

Юридична особа, яка надає емiтенту послугу з обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

"ПIВДЕННИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

22452796

Місцезнаходження

65009 Одеська область д/в м. Одеса пров. Курортний буд. 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 286879

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.05.2014

Міжміський код та телефон

(0482) 34-21-26

Факс

(0482) 34-21-26

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Опис

Юридична особа, яка здiйснила, на пiдставi договору, вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних акцiй

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРАУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

22451213

Місцезнаходження

65012 Одеська область , м. Одеса вул. Велика Арнаутська 2-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 1003

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.12.2015

Міжміський код та телефон

(048) 728-82-25

Факс

728-82-25

Вид діяльності

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис

Юридична особа, яка висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління" Товариства, а також перевірила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 "Звіту про корпоративне управління" Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ЮРИДИЧНА КОМПАНИЯ ЮСТИНА-ПРЕМ’ЕР

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

41058827

Місцезнаходження

65014 Одеська область , м. Одеса вул. Успенська, 22

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/в

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

(048) 799-71-61

Факс

відсутній

Вид діяльності

Діяльність у сфері права

Опис

юридична особа надає емітенту юридичі послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"

Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

24175269

Місцезнаходження

04050 Київська область , м. Київ вул. Глибочицька, 44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ № 569230

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.12.2010

Міжміський код та телефон

(044) 207 72 72

Факс

207 72 72

Вид діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

Опис

юридична особа надає послуги емітенту іх страхування


 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Коди

Дата (рік, місяць, число)

2019

01

01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬБАТРОС"

за ЄДРПОУ

00308258

Територія Одеська область

за КОАТУУ

5110137500

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників 14

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 65014 Одеська область мiсто Одеса вул.Успенська, буд. 22 (048) 728-65-54

  1. Баланс на "31" грудня 2018 р.

Форма 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби:

1010

5888.0

5120.9

первісна вартість

1011

8458.0

6988.5

знос

1012

( 2570.0 )

( 1867.6 )

Довгострокові біологічні активи

1020

7.0

7.0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

650.0

1100.1

Інші необоротні активи

1090

38.0

31.2

Усього за розділом І

1095

6583.0

6259.2

II. Оборотні активи

Запаси:

1100

81.0

68.7

у тому числі готова продукція

1103

--

--

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

1261.0

1837.4

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

41.0

0.4

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

111.0

1096.4

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

197.0

75.1

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

--

--

Усього за розділом II

1195

1691.0

3078.0

IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття

1200

12.0

11.6

Баланс

1300

8286.0

9348.8


Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

530.0

529.9

Додатковий капітал

1410

4764.0

4299.7

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1903.0

3947.5

Неоплачений капітал

1425

( -- )

( -- )

Усього за розділом І

1495

7197.0

8777.1

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

245.0

142.6

III. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за :

довгостроковими зобов'язаннями

1610

--

--

за товари, роботи, послуги

1615

121.0

28.9

розрахунками з бюджетом

1620

112.0

116.8

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

6.0

5.0

розрахунками з оплати праці

1630

23.0

19.5

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

582.0

258.9

Усього за розділом IІІ

1695

844.0

429.1

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

--

--

Баланс

1900

8286.0

9348.8

д/в


 

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2018 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

5293.8

4859.0

Інші операційні доходи

2120

1070.1

68.4

Інші доходи

2240

--

--

Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)

2280

6363.9

4927.4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

2050

( 513.1 )

( 384.6 )

Інші операційні витрати

2180

( 4185.5 )

( 3503.0 )

Інші витрати

2270

( 3.0 )

( 17.1 )

Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)

2285

( 4701.6 )

( 3904.7 )

Фінансовий результат до оподаткування (2280 2285)

2290

1662.3

1022.7

Податок на прибуток

2300

( -- )

( -- )

Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )

2350

1662.3

1022.7

д/в

Директор

________________

Бабков Олег Валентинович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Веснянко Олена Станiславiвна

(підпис)


 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Товариства на скільки це йому відомо, посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства та результатати перевiрки річної фiнансової звiтностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю, підтверджує, що рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки емітента, а також звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток і здiйснення господарської дiяльностi і станом товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.


 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

20.04.2018

15.03.2018

Відомості про проведення загальних зборів

 

 

 


Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.03.2019

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

vat-albatros.com.ua

в мережі Інтернет

23.03.2019

(адреса сторінки)

(дата)


Шановні учасники!

Приватне акціонерне товариство «Альбатрос»

(надалі за текстом – ПрАТ «Альбатрос»)

Місцезнаходження: 65014, Україна, місто Одеса, вулиця Успенська, будинок 22

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос», які відбудуться

26 квітня 2019 року о 10.00

у приміщенні актового залу Палацу культури за адресою:

місто Одеса,  вулиця Маразлієвська, 34-а

 (2 поверх, актовий зал №93)

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 9.00 до 9.45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2019 року.

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу представника  та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника),

а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Альбатрос».

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії,

 а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені

 юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання

щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так,

як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність

 на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право

 участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1.       Про обрання Голови та членів Лічильної комісії.

2.       Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос».

3.       Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос».

4.       Розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік.

5.       Розгляд та затвердження звіту Директора ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік.

6.       Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік.

7.       Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік.

8.       Розподіл прибутку ПрАТ «Альбатрос».

9.       Розгляд рішення, щодо збільшення статутного капіталу ПрАТ «Альбатрос», шляхом розміщення простих  іменних акцій існуючої номінальної вартості.          

10.    Розгляд питання про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення)

11.    Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «Альбатрос», якому надаються повноваження щодо: визначення(затвердження) ціни розміщення акцій під час

реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії, затвердження результатів емісії, затвердження звіту про результати емісії акцій, повернення внесків, внесених

в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення,

невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту.

12.    Про визначення уповноважених осіб ПрАТ «Альбатрос», яким надаються повноваження:

-проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких    прийнято рішення про емісію;

-проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

-проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення     викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

13.    Про затвердження тексту Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції).

            

             Під час підготовки до загальних зборів, акціонери ПрАТ «Альбатрос» мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення зборів за юридичною адресою: місто Одеса, вулиця Успенська, будинок 22. (вхід з боку вул. Троїцька, 11,  3 поверх, каб. №1),

 а також в день проведення Загальних зборів  у місці проведення Загальних зборів.

             Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного ПрАТ «Альбатрос», а також щодо нових кандидатів до складу

органів ПрАТ «Альбатрос», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства,

 а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів; пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій

формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій,

що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

             Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається,

а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

              Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства.  

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку та  неповноти даних,

передбачених ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

                    ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

З першого питання порядку денного «обрання Голови та членів Лічильної комісії»

Проект рішення

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос» у наступному складі:

Голова: Романська Валентина Йосипівна  (за згодою)

Члени:   Веснянко Олена Станіславівна  (за згодою)

               Федосцева Наталія Аркадіївна (за згодою)

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос»

 

З другого питання порядку денного «Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос».

 

Проект рішення

Обрати: Головою Загальних Зборів ПрАТ «Альбатрос»-  Пустиніна Фелікса Кимовича.

Секретарем Загальних Зборів ПрАТ «Альбатрос: Соколову Людмилу Геннадіївну

 

 

З третього питання порядку денного «Затвердження порядку (регламенту)

 проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос»:

 - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

 - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

 - Для виступів на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Альбатрос» слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії ПрАТ «Альбатрос», Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос», запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос»,  через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

      - Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою ПрАТ «Альбатрос», та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос»  для голосування.

 - Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

        Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання

 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «Альбатрос»» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства.

         Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос».

     - Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

 в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

 д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

 - Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

З четвертого питання порядку денного «Розгляд та затвердження річного звіту  ПрАТ «Альбатрос»  за 2018 рік.»

 

Проект рішення

 Затвердити річний звіт ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік. Визнати роботу ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік задовільною.

З п’ятого  питання порядку денного «Розгляд та затвердження звіту Директора ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік»

Проект рішення

 Затвердити  річний звіт Директора  ПрАТ «Альбатрос» за 2018рік.

Визнати роботу Директора  ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік задовільною.

З шостого питання порядку денного «Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради  ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік.»

Проект рішення

Затвердити річний звіт Наглядової ради ПрАТ «Альбатрос»

Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Альбатрос» задовільною.

 З сьомого питання порядку денного  «Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік»

Проект рішення

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік». Визнати

 роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Альбатрос» задовільної.

З восьмого питання порядку денного «Розподіл прибутку ПрАТ «Альбатрос».

Проект рішення:

- Сформувати резервний капітал ПрАТ «Альбатрос» та спрямувати 5%  суми чистого прибутку у розмірі 83 100(вісімдесяти трьох тисяч ста)  гривень 00 коп.

- Доручити Директору ПрАТ «Альбатрос»  спрямувати 83 100 (вісімдесят три тисячі сто) гривень чистого прибутку  на потреби господарської діяльності та на розвиток ПрАТ «Альбатрос».

З дев’ятого  питання порядку денного

Розгляд рішення, щодо збільшення статутного капіталу ПрАТ «Альбатрос», шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

 

Вирішили збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ «Альбатрос» на 529 900 (п’ятсот двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот) грн. 50 коп., шляхом розміщення 2 119 602 ( двох мільйонів ста дев’ятнадцяти тисяч шестиста двох) простих   іменних акцій номінальною вартістю 0,25 коп. 

З десятого питання порядку денного

Розгляд питання про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення)

 

 

Здійснити емісію акцій в кількості 2 119 602 ( двох мільйонів ста дев’ятнадцяти тисяч шестиста двох)  номінальною вартістю 0,25 коп.  кожна   та приватне розміщення акцій серед існуючих акціонерів станом на дату проведення цих Загальних зборів, а саме станом на 26 квітня 2019 р.

 

З одинадцятого питання порядку денного: Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «Альбатрос» , якому надаються повноваження щодо: визначення(затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії, затвердження результатів емісії, затвердження звіту про результати емісії акцій, повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту.

 

Проект рішення:

Надати повноваження Наглядовій Раді  ПрАТ «Альбатрос» в особі Пустиніна Фелікса Кимовича  щодо: визначення(затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії, затвердження результатів емісії, затвердження звіту про результати емісії акцій, повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту.

                                              

З дванадцятого питання порядку денного:Про визначиння уповноважених осіб ПрАТ «Альбатрос», яким надаються повноваження:

-проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;-проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

-проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення

Уповноважити Директора  ПрАТ «Альбатрос» в особі Бабкова Олега Валентиновича:

-проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

-проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

-проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

З тринадцятого питання Порядку денного Про затвердження тексту Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення

Затвердити текст  Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)  відповідно до додатку 4 Порядку реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 21.06.2018 р. N426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Альбатрос»

 

Найменування показника

2018 рік

звітний

попередній

Усього активів

9348,8

8286

Основні засоби

6988,5

8458

Довгострокові фінансові інвестиції

1100,1

650

Запаси

68,7

81

Сумарна дебіторська заборгованість

2934,2

1413

Грошові кошти та їх еквіваленти

75,1

197

Нерозподілений прибуток

3947,5

1903

Власний капітал

4299,7

4764

Статутний капітал

529,9

530

Довгострокові зобов’язання

142,6

245

Поточні зобов’язання

429,1

844

Чистий прибуток (збиток)

1662,3

1022

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

14

15

 

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку

 осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів,

 а саме, на 26 лютого 2019 р.) 2 119 524 штук простих іменних акцій.

               

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату

 складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення

Загальних Зборів, а саме, на 26 лютого 2019 р.) – 1 952 395  штук простих іменних акцій.

 

Додаткову інформацію з питань проведення зборів можна отримати на веб-сайті ПрАТ «Альбатрос» : www.prat-albatros.com.ua. З питань порядку денного, ознайомлення з матеріалами

та інших організаційних питань проведення зборів звертатись  за  телефонами: (048) 738-66-56, (048) 728-65-54 (уповноважена особа Харламбова Валерія Олексіівна) .

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             Наглядова Рада

                                                                                                                                                             ПрАТ «Альбатрос»

                                                                                                                                                            

 

 Техническая поддержка: INTEPRICE.com